Potvrzuji, že jsem v přihlášce uvedl(-a) pravdivé osobní údaje, budu přítomen(-mna) po celou dobu online školení u přenosového zařízení (počítač, notebook, tablet atd.), na kterém školení probíhá a osobně, bez cizí pomoci, vyplním kontrolní test. Jsem si vědom(-a), že případným porušením těchto podmínek absolvování Kurzu pro prodejce vyhrazených léčivých přípravků se dopouštím protiprávního jednání, které může být následně řešeno s příslušnými orgány dle platné legislativy ČR.

V takovém případě se stává přihlášení (případně získané Osvědčení o odborné způsobilosti prodejce vyhrazených léčiv) neplatným.

 

Dále prohlašuji, že mi byly s dostatečným předstihem poskytnuty kompletní studijní materiály k samostudiu (Skripta MEDIPOINT školení – ke stažení na www.medi-point.cz v sekci Pro partnery) a splnil(-a) jsem tak doporučenou přípravu pro absolvování Kurzu pro prodejce vyhrazených léčivých přípravků. Doporučená příprava účastníka čítá 28 hodin samostudia, následně pak absolvování online školení (min. 150 minut) zakončeného kontrolním online testem. Za kvalitu a časový rozsah samostudia je zodpovědný účastník kurzu.

pro akcionáře